ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ Images of Futures: FUTURELAND of NORTHEASTERN
หัวข้อ “Images of Futures : FUTURELAND of NORTHEASTERN”
ผลงานรูปแบบคลิปวีดีโอที่สามารถสื่อถึง “บริบทของท้องถิ่นในอนาคตของพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 10 ปีข้างหน้าขึ้นไป” ซึ่งไม่จำเป็นต้องอ้างอิงถึงบริบทของปัจจุบัน โดยสามารถมองได้หลายมุมมอง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การกีฬา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเมือง ฯลฯ โดยผลงานต้องสามารถทำให้คนดูฉุกคิดและตระหนักถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตว่าจะมีลักษณะอย่างไรได้บ้าง
Email address *
หลักการและเหตุผลของโครงการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute - IFI) ได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบนิเวศด้านอนาคตศึกษา (Futures Studied) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำเครื่องมือด้านการมองอนาคต (Foresight) ไปใช้ในการออกแบบและวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาที่พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ คือ การส่งเสริมให้เกิดสร้างภาพอนาคต (Future scenes) ที่นำเสนอมุมมองและแนวคิดที่หลากหลาย เพื่อเป็นอนาคตทางเลือก รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของภาพอนาคตที่มีต่อการออกแบบและวางแผนยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและในระดับองค์กร

ในการนี้ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) มีความประสงค์จัดกิจกรรมประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปได้สร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดด้านมุมมองอนาคต ในรูปแบบวีดีทัศน์ที่นำเสนอภาพอนาคต (Images of Futures) ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อผู้คนและประเทศ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy