แบบสอบถามความพึงพอใจ

การใช้งานระบบห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ
(Extraordinary Simple Public Library of Research Result : EXPLORE)
http://www.thai-explore.net
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

  แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (Extraordinary Simple Public Library of Research Result : EXPLORE

  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question