สอบถามการลดใช้ถุงพลาสติก
แบบสอบถามการรับรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก (ถุงหูหิ้ว)
จังหวัด *
ส่วนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล
1.1 เพศ *
1.2 ช่วงอายุ *
1.3 อาชีพ *
1.4 วุฒิการศึกษา *
ส่วนที่2 การรับรู้การรณรงค์เลิกใช้ถุงหูหิ้วหรือถุงพลาสติก
2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมีการรณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก *
2.2 ท่านทราบหรือไม่ว่าถุงหูหิ้วหรือถุงพลาสติก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม *
2.3 ท่านทราบหรือไม่ว่าห้างสรรพสินค้าจะงดให้ถุงพลาสติกหรือถุงหูหิ้วบรรจุสินค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 *
2.4 ท่านเห็นด้วยกับการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกหรือไม่ *
2.5 ช่องทางที่ทำให้ท่านรับรู้หรือทราบข้อมูลดังกล่าว (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.6 ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการรณรงค์ การลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกมากน้อยเพียงใด *
ส่วนที่ 3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกใช้ถุงหูหิ้วและถุงพลาสติก
3.1 เมื่อซื้อสินค้าท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติก *
3.2 หากซื้อสินค้าหลายชิ้น ท่านใส่สินค้าเหล่านั้นรวมในถุงพลาสติกใบเดียวกัน *
3.3 ท่านแยกถุงพลาสติกหูหิ้วนำกลับมาใช้ซ้ำ *
3.4 ท่านนำถุงผ้าหรือตะกร้ามาจ่ายตลาด/ห้างสรรพสินค้า/ร้านขายของชำ ฯลฯ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว *
3.5 ท่านพกแก้วส่วนตัวไปซื้อน้ำหรือเครื่องดื่ม *
ก่อนการรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ท่านใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ย จำนวน........ใบ/วัน *
Your answer
ปัจจุบันหลังจากที่มีการรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ท่านใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ย จำนวน.......ใบ/วัน *
Your answer
ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร เพื่อให้ประชาชนตระหนักและร่วมมือ ในการลดการใช้ถุงพลาสติก ในชีวิตประจำวัน *
Your answer
ท่านจะทำอย่างไรเพื่อการลดใช้ถุงพลาสติก *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy