แบบทดสอบ
เรื่องความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต
Email address *
ชื่อสกุล(นาย/นาง/นางสาวขยัน หมั่นเพียร) *
๑. ข้อใดคือความหมายของคำว่าทุจริต *
1 point
๒. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการทุจริต *
1 point
๓. การหลีกเลี่ยงไม่จ่ายเงินภาษี เป็นการทุจริตในรูปแบบใด *
1 point
๔. การออกกฎหมายหรือนโยบายที่เอื้อประโยชน์เกื้อหนุนแก่นายทุน เป็นการทุจริตในรูปแบบใด *
1 point
๕. ข้อใดไม่ใช่เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการทุจริต *
1 point
๖. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตในหน่วยงานราชการ *
1 point
๗. การที่ประเทศไทยมีสถานการณ์ด้านปัญหาคอร์รัปชัน ข้อใดส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากที่สุด *
1 point
๘. ข้อใดถูกต้องที่สุด *
1 point
๙. การเปิดเผยข้อสอบของตนหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้ผู้เข้าสอบหรือบุคคลอื่นทราบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด *
1 point
๑๐. การลงโทษผู้กระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy