แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และพิธีปิด : วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.00 - 22.30 น. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
คำชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของท่านต่อการเข้าร่วมโครงการ จากข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของท่านจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าภาพครั้งที่ 13 ต่อไป
* ขอบพระคุณอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกรอกแบบประเมิน*
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
เพศ *
สถานะ *
สังกัด คณะ/สถาบัน/ศูนย์ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ประเมิน
(1) การต้อนรับของเจ้าภาพ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทและการพูดจา
1.2 ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกลักษณะท่าทาง
1.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการอำนวยความสะดวก
1.4 ความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
1.5 การให้บริการต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียม
(2) กิจกรรมนักเรียน ___ มหกรรมกีฬาและนันทนาการ (ณ อาคารสงวนเสริมศรี Indoor Stadium) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ความเหมาะสมของระยะเวลา (08.30-15.30 น.)
2) ความเหมาะสมของวิทยากร
3) ความเหมาะเหมาะสมของกิจกรรมนันทนาการ
(3) กิจกรรมอาจารย์/เจ้าหน้าที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมในจังหวัดพะเยา
2) กิจกรรม Drama In Science โดย คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง LA306 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3) กิจกรรมการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง Fabrication Laboratory โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
4) กิจกรรมออกกำลังกาย ณ หน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ฟิตเนส) อาคารสงวนเสริมศรี (Indoor Stadium)
(3) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง ศาสตร์แห่งการเข้าใจนักเรียน ตามตัวตนที่แตกต่าง : (อาจารย์อดิศัย วิริยะประสพโชค สถาบันฝึกอบรมแห่งเอเชีย) ณ ห้อง UB002 อาคารอุบาลี 99 ปี *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ความเหมาะสมของระยะเวลา (13.00-16.00 น.)
2) ความเหมาะสมของวิทยากรและเนื้อหาที่บรรยาย
3) ความเหมาะเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์
4) ความเหมาะสมการตอบคำถามของวิทยากร
(4) ความเหมาะสมต่อพิธีปิด: *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ระยะเวลา (18.30-22.00 น.)
2) ประมวลภาพกิจกรรมและความประทับใจค่าย วมว. ครั้งที่ 12
3) ประกาศมอบรางวัลขวัญใจชาวค่าย
4) การรับมอบธงเจ้าภาพของ ม.ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13
5) วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ SCiUS Forum ครั้งที่ 11
6) การแสดงดนตรีสด จากวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยพะเยา
(5) ความพึงพอใจภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) การถ่ายรูปร่วมกัน ณ ลานสมเด็จพระนเรศวร หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา
2) การประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ , ความสะอาด
3) อาหารว่างและเครื่องดื่ม
4) อาหารกลางวัน
6) งานเลี้ยงตอนเย็น "กาดหมั้วครัวแลง" ณ บริเวณถนนประตูศรีโคมคำ
7) โรงแรมที่พัก
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy