Regisztrációs_űrlap
Regisztrációs űrlap a Vincze Imre Református Általános Iskolába való beiratkozáshoz
Email address *
E-mail-cím: *
Gyermek neve: *
Gyermek születési helye: *
Gyermek állampolgársága: *
Gyermek születési ideje: *
MM
/
DD
/
YYYY
Gyermek oktatási azonosítója: *
Hány évig járt óvodába: *
Gyermek pólómérete:
Melyik hittan oktatást választja: *
Tanulni kívánt idegen nyelv: *
Gyermek TAJ száma: *
Gyermek anyja neve: *
Gyermek anyjának születéskori neve: *
Gyermek lakhelye: *
Gyermek lakhelye (2.)Tartózkodási hely (ha más, mint az állandó címe)
Gondviselő neve: *
Gondviselő telefonszáma: *
Gondviselő levelezési címe: *
Az adatkezelési tájékoztatót megismertem.* Rövidített adatkezelési tájékoztató: Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapját az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései adják:- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelet. Az adatkezelés célja. A közoktatásban jogszabályok által előírt feladatok, valamint az intézmény működéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. A kezelt adatok köre. Az intézmény kezeli a Közoktatás Információs Rendszerében (KIR) nyilvántartott a jogszabály által meghatározott tanulói adatokat, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos további adatokat, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tanulói és szülői adatokat. Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés időtartama a kezelt adat jellegétől, valamint a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok és az intézmény szervezeti és működési szabályzataiban előírtaktól függ. Az intézmény a kezelt adatokat az előírtaknál tovább nem tárolja, azokat az időtartam lejárta után az előírásoknak megfelelően megsemmisíti. Az adatok megismerésére jogosultak köre. A tanulói és szülői adatokat az intézmény dolgozói a munkakörük ellátásához szükséges mértékben és módon ismerik meg. Az intézmény dolgozóit a megismert adatokkal kapcsolatban titoktartás kötelezi. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és titkosítással kezeljük. Adattovábbítás kizárólag a törvényben előírt kötelezettségek teljesítése esetén, vagy az érintett előzetes hozzájárulásával történik. Az érintettek jogai. A szülő bármikor visszavonhatja a hozzájárulását az adatok kezelésére, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti az adatok átadását az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségei. Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet az intézmény vezetőjénél, a Kocsi Református Egyházközség adatvédelmi felelősénél, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (NAIH). *
Egyetértő nyilatkozatot teszek. Mint szülő (gondviselő) elfogadom, hogy a Vincze Imre Református Általános Iskola ideológiailag elkötelezett intézmény, ezért miközben az átlagosnál több figyelmet fordít diákjaira, többet is követel tőlük. Nem csupán tanulmányi, hanem magatartási-erkölcsi téren is: 1.) Mindenkinek részt kell vennie hétfőn a 15 perces reggeli áhítaton. 2.) Heti 2 órában (a saját felekezetének megfelelő) hittan oktatásban vesz részt. *
Kijelentem, hogy a közölt adatok hiánytalanok és a valóságnak megfelelnek. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy