แบบสอบถามความพึงพอใจ ศทส.สส.ทหาร 2563
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และจะนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อไป
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กรมการสื่อสารทหาร
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy