Α.Ε.Π.Π.
Η περατότητα ενός αλγορίθμου αναφέρεται στο γεγονός ότι καταλήγει στη λύση του προβλήματος μετά από πεπερασμένο αριθμό βημάτων (εντολών).(2000) *
2 points
Οι λογικές τιμές είναι οι εξής: ΟΧΙ, ΚΑΙ, Ή. (2014) *
2 points
Captionless Image
Σε μια δομή σύνθετης επιλογής, μετά από τις εντολές που βρίσκονται μεταξύ των λέξεων ΤΟΤΕ και ΑΛΛΙΩΣ, εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται μεταξύ των λέξεων ΑΛΛΙΩΣ και ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. (πανελλαδικές 2016) *
2 points
Μεταξύ των εντολών του σώματος μιας συνάρτησης πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει τουλάχιστον μία εντολή εκχώρησης τιμής στο όνομα της συνάρτησης.(2014) *
2 points
Ο πίνακας είναι μία δομή που μπορεί να περιέχει στοιχεία διαφορετικού τύπου.(2011) *
2 points
Captionless Image
Δεν υπάρχουν δομές δεδομένων δευτερεύουσας μνήμης(πανελλαδικές 2015) www.mentoras.gr *
0 points
Ο τρόπος κλήσης των διαδικασιών και των συναρτήσεων είναι ίδιος, ενώ ο τρόπος σύνταξης τους είναι διαφορετικός.(2007) www.mentoras.gr *
2 points
Η έκφραση ΟΧΙ(Κ=10 ΚΑΙ Χ>7) είναι ισοδύναμη με την έκφραση(Κ<>10 Ή Χ<=7). *
2 points
Οι δυναμικές δομές δεδομένων αποθηκεύονται πάντα σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης. (2012) *
2 points
Κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος η πραγματική παράμετρος και η αντίστοιχη τυπική της είναι δυνατόν να έχουν το ίδιο όνομα. (2008) *
2 points
Στο τμήμα δηλώσεων ενός προγράμματος, εκτός από τον τύπο ενός πίνακα, πρέπει να δηλώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός στοιχείων που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος πίνακας. (πανελλαδικές 2016) *
2 points
Στη διαδικασία η λίστα παραμέτρων είναι υποχρεωτική(2008) www.mentoras.gr *
2 points
Η εντολή επανάληψης ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν έχουμε άγνωστο αριθμό επαναλήψεων (2006) *
2 points
Captionless Image
Οι εντολές στη δομή επανάληψης «ΓΙΑ» εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά. *
2 points
Όταν γίνεται σειριακή αναζήτηση κάποιου στοιχείου σε έναν μη ταξινομημένο πίνακα και το στοιχείο δεν υπάρχει στον πίνακα, τότε υποχρεωτικά προσπελαύνονται όλα τα στοιχεία του πίνακα(2009) *
2 points
Captionless Image
Η λογική έκφραση Χ ΄Η (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα αληθής για κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ. (2011) *
2 points
Για την εκτέλεση μιας εντολής συμβολικής γλώσσας απαιτείται η μετάφρασή της σε γλώσσα μηχανής. (2006) *
2 points
Ο αλγόριθμος της σειριακής αναζήτησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ταξινομημένους πίνακες. (πανελλαδικές 2011) www.mentoras.gr *
2 points
Η JAVA είναι μία αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών που εκτελούνται σε κατανεμημένα περιβάλλοντα, δηλαδή σε διαφορετικούς υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο(2008) *
2 points
O χρόνος εκτέλεσης κάθε αλγορίθμου εξαρτάται από τη Γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί. (πανελλαδικές 2016) *
2 points
Captionless Image
Σκοπός της ταξινόμησης είναι να διευκολυνθεί στη συνέχεια η αναζήτηση των στοιχείων του ταξινομημένου πίνακα(2014) www.mentoras.gr *
2 points
Ο βρόχος Για κ από − 4 μέχρι − 3 εκτελείται ακριβώς δύο φορές (2009) www.mentoras.gr *
2 points
Αν Α=2, Β=3, Γ=4 και Δ=ΑΛΗΘΗΣ, τότε η τιμή της έκφρασης(Β✻ Γ>Α+Β) ΚΑΙ (ΟΧΙ(Δ)) είναι ΑΛΗΘΗΣ. (2013) *
2 points
Ο βρόχος Για κ από 5 μέχρι 5 εκτελείται μία φορά(πανελλαδικές 2015) *
2 points
Captionless Image
Όταν αριθμητικοί και συγκριτικοί τελεστές συνδυάζονται σε μία έκφραση, οι αριθμητικές πράξεις εκτελούνται πρώτες(2007) *
2 points
Η δυναμική παραχώρηση μνήμης χρησιμοποιείται στις στατικές δομές δεδομένων.(2008) *
2 points
Captionless Image
Σε μια στατική δομή το ακριβές μέγεθος της απαιτούμενης κύριας μνήμης καθορίζεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.(πανελλαδικές 2009) www.mentoras.gr *
2 points
Στην επαναληπτική δομή Όσο … Επανάλαβε δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων το πλήθος των επαναλήψεων.(2005) *
2 points
Captionless Image
To εκτελέσιμο πρόγραμμα δημιουργείται ακόμα και στην περίπτωση που το αρχικό πρόγραμμα περιέχει λογικά, αλλά όχι συντακτικά λάθη.(2014) www.mentoras.gr *
2 points
Μια διαφορά της εντολής Όσο σε σχέση με την εντολή Μέχρις_ότου οφείλεται στη θέση της λογικής συνθήκης στη ροή εκτέλεσης των εντολών (2013) www.mentoras.gr *
2 points
Κάθε υποπρόγραμμα μπορεί να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί αυτόνομα. *
2 points
Οι εντολές που βρίσκονται μέσα σε εντολή επανάληψης «Όσο ... επανάλαβε» εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά (2012) *
2 points
Κάθε βρόγχος που υλοποιείται με την εντολή ΟΣΟ- ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ μπορεί να γραφεί και με τη χρήση της ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ.(2007) *
2 points
Επιλύσιμο είναι ένα πρόβλημα για το οποίο ξέρουμε ότι έχει λύση, αλλά αυτή δεν έχει βρεθεί ακόμη.(πανελλαδικές 2000) www.mentoras.gr *
2 points
Με τη λειτουργία της συγχώνευσης, δύο ή περισσότερες δομές δεδομένων συνενώνονται σε μία ενιαία δομή(πανελλαδικές 2007) *
2 points
Captionless Image
Η χρησιμοποίηση του διερμηνευτή για τη μετάφραση ενός προγράμματος έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εκτέλεσή του. *
2 points
Το πρόγραμμα Συντάκτης εντοπίζει τα συντακτικά λάθη του προγράμματος. (πανελλαδικές 2016) www.mentoras.gr *
2 points
Ο µεταγλωττιστής δέχεται στην είσοδό του ένα πρόγραµµα γραµµένο σε µια γλώσσα υψηλού επιπέδου και παράγει ένα ισοδύναµο πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής. (2004) *
2 points
Για να αναπαραστήσουμε τα δεδομένα και τα αποτελέσματα σ’ έναν αλγόριθμο, χρησιμο-ποιούμε μόνο σταθερές(2000) *
2 points
Captionless Image
Ένα υποπρόγραμμα μπορεί να καλείται μόνο από το κύριο πρόγραμμα.(πανελλαδικές 2015) *
2 points
Captionless Image
Ένα δομημένο πρόβλημα είναι επιλύσιμο(πανελλαδικές 2011) *
2 points
Captionless Image
Η σειριακή αναζήτηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά στους ταξινομημένους πίνακες. (πανελλαδικές 2006) *
2 points
Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων(πανελλαδικές 2004) *
2 points
Ο τελεστής ΚΑΙ αντιστοιχεί στη λογική πράξη της σύζευξης.(2009) www.mentoras.gr *
2 points
Οι στατικές δομές στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής παραχώρησης μνήμης. (πανελλαδικές 2016) *
2 points
Η έννοια του αλγορίθμου συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με προβλήματα της Πληροφορικής(2007) *
2 points
Captionless Image
Η χρήση των πινάκων σε ένα πρόγραμμα αυξάνει την απαιτούμενη μνήμη. (2012) *
2 points
Captionless Image
Η μέθοδος επεξεργασίας «πρώτο μέσα πρώτο έξω»(FIFO) εφαρμόζεται στη δομή δεδομένων ΟΥΡΑ. (2012) www.mentoras.gr *
2 points
Όταν το πλήθος των επαναλήψεων είναι γνωστό,δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή επανάληψης Όσο ... Επανάλαβε.(2011) *
2 points
Πολύ συχνά οι εντολές που έχουν γραφτεί με εμφωλευμένα ΑΝ μπορούν να γραφτούν πιο απλά χρησιμοποιώντας σύνθετες εκφράσεις ή την εντολή επιλογής ΑΝ… ΤΟΤΕ… ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ. *
2 points
Ένας από τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή της καταλληλότερης γλώσσας προγραμματισμού για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής είναι το είδος της εφαρμογής.(πανελλαδικές 2015) www.mentoras.gr *
2 points
Η ταξινόμηση είναι μια από τις βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων.(πανελλαδικές 2005) www.mentoras.gr *
2 points
Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής χρειάζεται µεταγλώττιση.(2004) *
2 points
Σε μία δυναμική δομή δεδομένων τα δεδομένα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης. (2006) *
2 points
Captionless Image
Ένας πίνακας έχει σταθερό περιεχόμενο αλλά μεταβλητό μέγεθος (πανελλαδικές 2012) www.mentoras.gr *
2 points
Οι εκφράσεις διαμορφώνονται από τους τελεστέους και τους τελεστές.(2014) *
2 points
Η τιμή μιας μεταβλητής και ο τύπος της μπορούν να αλλάζουν κατάτην εκτέλεση ενός προγράμματος (πανελλαδικές 2013) *
2 points
Captionless Image
Όταν ένα υποπρόγραμμα καλείται από διαφορετικά σημεία του προγράμματος, οι πραγματικές παράμετροι πρέπει να είναι οι ίδιες(2009) *
2 points
Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος μπορεί να αλλάζει η τιμή και ο τύπος μιας μεταβλητής .(2005) www.mentoras.gr *
2 points
Η καταγραφή της δομής ενός προβλήματος σημαίνει αυτόματα ότι έχει αρχίσει η διαδικασία ανάλυσης του προβλήματος σε άλλα απλούστερα(πανελλαδικές 2008) *
2 points
Captionless Image
Ο διερµηνευτής διαβάζει µία προς µία τις εντολές του πηγαίου προγράµµατος και για κάθε µια εκτελεί αµέσως µια ισοδύναµη ακολουθία εντολών µηχανής. (2004) *
2 points
Captionless Image
Κατά την εκτέλεση της εντολής ΔΙΑΒΑΣΕ, το πρόγραμμα διακόπτει την εκτέλεσή του και περιμένει την εισαγωγή τιμών από το πληκτρολόγιο. (2013) *
2 points
Captionless Image
Όταν υπάρχουν δυο βρόχοι, ο ένας εμφωλευμένος μέσα στον άλλο,αυτός που ξεκινάει τελευταίος πρέπει να ολοκληρώνεται πρώτος. (2013) *
2 points
Η επαναληπτικότητα των διαδικασιών είναι ένας από τους λόγους ανάθεσης της επίλυσης ενός προβλήματος σε υπολογιστή. (πανελλαδικές 2015) *
2 points
Η λίστα των πραγματικών παραμέτρων καθορίζει τις παραμέτρους στην κλήση του υποπρογράμματος. (2006) *
2 points
Ένα υποπρόγραμμα μπορεί να καλείται από ένα άλλο υποπρόγραμμα ή από το κύριο πρόγραμμα.(2005) *
2 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy