แบบทดสอบออนไลน์วิชาสังคมศึกษา(ส23101) ระดับชั้น ม.3 ครูถนอม แสงแก้ว
คำชั้แจง ให้นักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ โดยเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
ชื่อ สกุล *
เลขที่ *
ชั้น *
1. "ตลาดสิ่มุมเมืองจะมีสินค้าจากเกษตรกรนำมาขายจำนวนมาก ส่วนตลาดรถยนต์จะมีอยู่ในตัวเมืองของทุกจังหวัด" ขัอความดังกล่าวเป็นการแบ่งลักษณะของตลาดตามข้อใด *
2. ข้อความใดสอดคล้องกับลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูณ์ *
3. ข้อดีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คืออะไร *
4. "ถ้าราคาสินค้าและบริการใดๆเพิ่มขี้นความต้องการซื้อสินค้าและบริการนั้นจะลดน้อยลงถ้าราคาสินค้าหรือบริการใดๆลดลง ความต้องการซื้อสินค้าและบริการนั้นจะเพิ่มขึ้น" ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด *
5. ข้อความเกี่ยวกับปัจจัยกำหนดอุปทานข้อใดต้อง *
6. การปรับตัวที่ทำให้ปริมาณซื้อและปริมาณขายเท่ากันพอดี ณ ระดับราคาใดราคาหนึ่งนั้นสอดคล้องกับขัอความใด *
7. "ถ้าในตลาดมีผู้ขายเพียงรายเดียว อาจกำหนดราคาสินค้าให้สูงได้" ขัอความดังกล่าวสอกคล้องกับปัจจัยการกำหนดราคาในข้อใด *
8. การกำหนดราคาในทางปฎิบัติมีวัตถุประสงค์หลายประการ ยกเว้นข้อใด *
9. ข้อเสียของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ คืออะไร *
10. ข้อใดคือความหมายของกลไกราคา *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy