แบบประเมิน ทันโลกทันเหตุการณ์ อาหารสัตว์และวัตถุดิบ 2562
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ โรงแรม รามา การ์เดนส์ ห้องแกรนด์บอลรูม

ความหมายระดับของการประเมิน

5 = มากที่สุดหรือดีมาก
4 = มากหรือดี
3 = ปานกลางหรือพอใช้
2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน
1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการ *
5
4
3
2
1
การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
ความเหมาะสมของสถานที่
ความเหมาะสมของระยะเวลา (จำนวนชั่วโมง.,จำนวนวัน)
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (ฝ่ายต้อนรับ, ลงทะเบียน ฯลฯ)
อาหาร และเครื่องดื่ม
โสตทัศนูปกรณ์
เนื้อหาสาระสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของหัวข้อสัมมนา
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นหลังการสัมมนา
วิทยากร ( คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ ) *
5
4
3
2
1
ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
การตอบคำถาม
ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม
วิทยากร ( ผศ.ดร. เสกสม อาตมางกูร ) *
5
4
3
2
1
ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
การตอบคำถาม
ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม
วิทยากร (คุณทวีเดช ประเจกสกุล​) *
5
4
3
2
1
ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
การตอบคำถาม
ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม
วิทยากร ( น.สพ. รักไทย งามภักดิ์ ) *
5
4
3
2
1
ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
การตอบคำถาม
ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม
วิทยากร ( น.สพ. อนุโรจน์ ปัญญาวรรณ ) *
5
4
3
2
1
ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
การตอบคำถาม
ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service