הצעות המוגשות לקול קורא תיבחינה בהתאם לפרמטרים הרשומים בקול קורא המפויע בלינק https://goo.gl/WsJHeJ . יובהר כי יש למלא את פרטי הגוף אשר אליו יועברו כספי המענק. ככל שהבקשה מוגשת ע"י שני גופים ביחד, ניתן שרק אחד מהגופים יענה על כל דרישות ותנאי קול קורא זה ובלבד כי שני הגופים יחתמו על ההצעה, והמענק ישולם לגוף העומד בדרישות, בלבד
Email address *
שם רשום של המציע *
מספר תאגיד *
כתובת רשומה של המציע *
שם הפרויקט *
סה"כ תקציב הפרויקט *
סכום המענק המבוקש. הסכום המבוקש יהיה בין 50,000 ₪ ל-120,000 ₪ *
שם איש הקשר *
מס' טלפון *
דואר אלקטרוני *
מועד\ים מתוכנן לביצוע הפרויקט *
משך זמן הפרויקט *
גופים נוספים הקשורים לפרויקט (שותפים, מארחים, וכו'). יש לפרט שם מלא ומהות הקשר בין המציע לבין הגוף הנוסף *
1. נא לתאר את הפרויקט ב- 5 משפטים. יש להתייחס לשתיים מארבע המטרות (לפחות) הנמצאות בסעיף 5.1 (א) בקול קורא בלינק זה https://goo.gl/WsJHeJ: *
2. כיצד תבוצע הערכה ומדידה ביחס למטרות שצויינו? נא לפרט את צורת המדידה של כל מטרה *
3. האם הפרויקט הינו חד פעמי או רב-פעמי? אם רב-פעמי, כמה פעמים אמור להתרחש במהלך 2018? נא לפרט *
4. במידה והפרויקט מתוכנן להמשיך בשנים הבאות: מה מקורות המימון המתוכננים לשנים הבאות (למעט תמיכת הקרן)? *
5. נא לציין הערכה של צפי היקף הקהל בפרויקט: נא לפרט לגבי כל אירוע (אם יש יותר ממועד אחד) *
6. תקציב: נא לצרף את תקציב הפרויקט. על המציע לפרט תקציב כולל הוצאות והכנסות צפויות. ניתוח העלויות יתייחס להכנסות הצפויות מהפעילות שתורכב בין היתר ממכירת מרצ'נדייז (סחורה), מכירת מזון ושתיה במהלך הפרויקט, הכנסות נוספות (לרבות חסויות, תמיכה מגופים ממשלתיים ועירוניים ותמיכה מגורמים פילנטרופיים, לרבות קרנות ותורמים פרטיים). סעיף העלויות יתייחס לכל עלויות הפעילות, לרבות שכר עבודה וכוח אדם, והכל כולל מע"מ. ניתן לעיין בקובץ שנמצא בלינק זה כדוגמא לבניית תקציב goo.gl/RkftZH *
Required
7. הרינו מאשרים שכל תנאי הקול קורא מוסכמים עלינו ושכל הפרטים הרשומים בהצעה המוגשת מדויקים למועד הגשת ההצעה *
8. נא לציין את שמות מורשי החתימה מטעם המציע, החתומים בפועל על מסמכים אלה *
עמותה או חל"צ,: נא לשלוח אישור ניהול תקין ו\או אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בתוקף לדוא"ל shaynaa@jfjlm.org. תאגידים אחרים: נא לשלוח אישור ניהול ספרים לאותו דוא"ל
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms