แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านโพนแพง
คำชี้แจง

1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารโรงเรียนบ้านโพนแพง ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมพันธ์กับชุมชน

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน

ซึ่งแบบสอบถามในตอนนี้มีทั้งหมด 19 ข้อ และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ

ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน

ระดับความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน

ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน

ระดับความพึงพอใจมาก 4 คะแนน

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน

ขอความกรุณาท่านอ่านข้อคำถามและทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างของแต่ละข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงข้อเดียวและโปรดทำให้ครบทั้ง 19 ข้อ

3. ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนในด้าน ต่าง ๆ โดยรวม ซึ่งไม่มีผลต่อผู้กรอกแบบสอบถามแต่ประการใด ทางโรงเรียนจะสงวนคำตอบของท่านไว้เป็นความลับไม่นำมาเปิดเผยและจะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น

โรงเรียนบ้านโพนแพง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ปกครองด้วยดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านโพนแพง
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและประเมินผลงานของนักเรียน
โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน
ครูมีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน
ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
ครูมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีปัญหา
กระบวนการเรียนการสอนของครูก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์
มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องน้ำที่เพียงพอกับนักเรียน
มีสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนกว้างขวางเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
มีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ที่เพียงพอกับจำนวนของนักเรียน
โรงเรียนนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมาดำเนินการปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียน
โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน
โรงเรียนและชุมชนมีการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนจัดประชุม ชี้แจง ให้ความรู้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.