แบบประเมิน ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2559

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. วิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน
  2. วิทยากรตอบคำถาม และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติ
  3. เนื้อหาสาระของการประชุมชี้แจงเป็นไปตามความคาดหวัง
  4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมชี้แจง
  5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ
  6. ความพึงพอใจภาพรวมในการจัดประชุม
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอบคุณสำหรับการตอบแบบประเมินดังกล่าวสำนักงานประกันคุณภาพจะได้นำข้อคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงกระบวนการต่อไป