แบบสอบถามการใช้แบบเรียนสาระสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ (สำหรับโรงเรียน)
โรงเรียน *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา *
เขต *
Your answer
๑. ครูที่รับผิดชอบให้ใช้แบบเรียนสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
โปรดระบุจำนวนครู
ครูที่รับผิดชอบให้ใช้แบบเรียนสุขศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓ (จำนวน) *
Your answer
ครูที่รับผิดชอบให้ใช้แบบเรียนสุขศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔ - ม.๖ (จำนวน) *
Your answer
๒. การเข้าร่วมอบรมทางไกลเตรียมครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
เข้าร่วมอบรม (จำนวน) *
Your answer
ดูจากคลิปย้อนหลัง (จำนวน) *
Your answer
ไม่ได้ศึกษา (จำนวน) *
Your answer
๓. กรณีที่เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ท่านได้รับการนิเทศติดตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้จากศึกษานิเทศก์สังกัดใด
เขต
Your answer
จังหวัด
Your answer
๔. การใช้แบบเรียนสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายใช้ในลักษณะใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
*
Required
หากยังไม่ได้ใช้ (โปรดระบุเหตุผล)
Your answer
ใช้เป็นแบบอื่นๆโปรดระบุ หากมีการใช้ไม่เหมือนกันในแต่ละชั้น โปรดอธิบาย (เพิ่มเติม)
Your answer
๕. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบเรียนสาระสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
โปรดระบุปัญหาและอุปสรรค *
Your answer
๖. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ได้เรียนจากแบบเรียนสาระสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
โปรดระบุผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน *
Your answer
๗.การใช้แบบเรียนสาระสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะส่งผลใดต่อพฤติกรรมด้านสุขภาวะของนักเรียนบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
*
Required
๘.ปัญหาด้านสุขภาวะใดของนักเรียนที่เป็นปัญหาสำคัญ (ใส่หมายเลขเรียงลำดับความสำคัญ ๑ - ๑๓)
ระดับความสำคัญ (1= มากที่สุด และ 13 = น้อยที่สุด ) ตามลำดับ
การบริโภคอาหาร (หวาน มัน เค็ม เครื่องดื่ม) *
การออกกำลังกาย ออกกำลังกายน้อย *
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแฟชั่นกระแสนิยม *
สุขภาพจิต ความเครียด ซึมเศร้า *
พฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น *
การควบคุมอารมณ์ *
การทะเลาะ ต่อยตี ใช้ความรุนแรง *
ติดเกม ติดโซเซียล *
สารเสพติด เหล้า บุหรี่ *
เพศสัมพันธ์เร็ว และไม่ป้องกัน *
ชุมชนมีขยะ หรือมลพิษ *
ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่ออันตราย *
พฤติกรรมการป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ *
อื่นๆ โปรดระบุ
Your answer
๙. ครูผู้สอนมีความต้องการให้พัฒนาเรื่องใดบ้างเพื่อให้ใช้แบบเรียนสาระสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
*
Required
๑๐. หัวข้อใดต่อไปนี้ ที่ได้จัดการเรียนรู้ไปแล้วในเทอม ๑/๖๒ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
*
Required
๑๑. ความประสงค์จะใช้แบบเรียนสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ในปีการศึกษา 2563
ท่านมีความประสงค์จะใช้แบบเรียนสุขศึกษาฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือไม่ *
หากไม่ประสงค์จะใช้ (โปรดระบุเหตุผล)
Your answer
ประสงค์จะใช้ (โปรดระบุ)
๑๒. กรณีประสงค์จะใช้แบบเรียนสุขศึกษาของโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
ท่านมีความต้องการให้พัฒนาองค์ความรู้ด้านใดบ้าง *
Your answer
๑๓. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม /อื่นๆ
Your answer
หมายเหตุ : โปรดตอบแบบสอบถามภายใน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy