แบบสอบถามคุณภาพการจัดบริการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2563
เก็บข้อมูลระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2563 - มีนาคม 2564
เพศ *
คณะที่สังกัด *
ภาค *
ชั้นปี *
1.การจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 รูปแบบการจัดบริการให้คำปรึกษาของมหาวิทยาลัย (ศูนย์แนะแนว)
1.2 การรับบริการปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หรือบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการขอข้อมูลหรือคำแนะนำ
1.3 การเข้าถึงบริการปรึกษาผ่านช่องทางสายด่วน (Hot line) และ/หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์
1.4 ภายหลังรับคำปรึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขมากขึ้น
2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 รูปแบบการจัดบริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย (ศูนย์ SOS Center และสื่อต่างๆ)
2.2 การเผยแพร่ข่าวสารด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ได้แก่ ทุนการศึกษา การศึกษาต่อ บริการจัดหางาน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และอื่นๆ
2.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
2.4 ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา เช่น การศึกษาดูงาน การบรรยายให้ความรู้ การปัจฉิมนิเทศ 
3.2 การส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การออกฝึกประสบการณ์ การทำงานพิเศษเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  
3.3 การจัดบริการทดสอบ เพื่อการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของนักศึกษา
3.4 กิจกรรม/โครงการสามารถพัฒนาประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่นักศึกษาได้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการที่นักศึกษาคาดหวัง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. Report Abuse