แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
1. เพศ *
2. รายการประเมิน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับความต้องการ
2.เอกสารประกอบมีความเหมาะสมและเพียงพอ
3.วิทยากรสื่อสารกับผู้เข้าประชุมเข้าใจง่าย
4.วิทยากรตอบข้อซักถามและสรุปได้ตรงประเด็น
5.ผู้เข้าประชุมได้ลงมือปฏิบัติจริง
6.ขั้นตอนในการใช้โปรแกรมง่ายและชัดเจน
7.สถานที่จัดประชุมมีความเหมาะสม
8.ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้มีความเสถียร
9.การบริการน้ำดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน มีความเหมาะสม
10.ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้
3.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse