แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ อบจ.นศ ประจำปีงบประมาณ 2563
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ กรุณาใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ *
2.ประเภทผู้มารับบริการ *
3.สถานที่ขอใช้ *
Your answer
4.วันที่ /เดือน/ปี/ ที่ใช้บริการ *
Your answer
ตอนที่ 2 กรุณาใส่เครื่องหมายติ๊กถูกลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
1.ด้านยานพาหนะรถสุขาเคลื่อนที่ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ความสะอาดของรถสุขาเคลื่อนที่ / ไม่มีกลิ่น / อากาศถ่ายเทได้สะดวก
อุปกรณ์ระบบแสงสว่างเพียงพอ
ห้องน้ำสะอาด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกใช้การได้ดี
มีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการประกอบด้วย น้ำสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชำระเพียงพอ
ความสะอาดโดยรวมของรถสุขาเคลื่อนที่
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
2.ด้านการให้บริการ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
2.1 มีระเบียบและข้อปฏิบัติการขอใช้ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
2.2 รถสามารถไปให้บริการทันตามเวลาที่กำหนด
2.3 อบจ.นศ. มีช่องทางในการติดต่อขอรับบริการ ,ความสะดวกหลายช่องทาง เช่น สำนักงาน อบจ.นศ. , ศูนย์บริการประชาชนเขต 1- 4 ,ทางโทรศัพท์ ฯลฯ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
3.ด้านการให้บริการ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
4 น้อย
1 น้อยที่สุด
3.1 เจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการรถสุขาฯ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง มีความรู้ความสามารถในการให้บริการตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย และให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
3.2 การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเหมาะสมกับงาน
3.3 พนักงานควบคุมรถสุขาฯ มีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นกันเอง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
4. ความพึงพอใจในการบริการในภาพรวม *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการใน ภาพรวม อยู่ในระดับใด
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy