แจ้งผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมาตรการลดผลกระทบอันเนื่องมาจาก COVID-19
หลักเกณฑ์การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก
1. นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์พักต่อในภาคการศึกษา 1/2563 และมีความจำเป็นด้านการเงิน แจ้งผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 และภาคการศึกษา 1/2563 โดยแบ่งการชำระเงินเป็น 2 ส่วน
2. นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมหอพักและค่าน้ำประปา ภายในกำหนดดังนี้
- ค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับภาคการศึกษา 3/2562 และภาคการศึกษา 1/2563 (1 เดือน) ชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
- ค่าธรรมเนียมหอพัก สำหรับภาคการศึกษา 1/2563 (4 เดือน) ชำระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
3. ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2563 สำนักงานจะคืนเงินค่าห้องพักและค่าน้ำประปาของเดือนที่ยังไม่ได้พัก รวมทั้งเงินประกันให้กับนักศึกษา
4. นักศึกษาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ ให้ติดต่อสำนักงานเพื่อพิจารณาผ่อนปรนเป็นกรณีพิเศษ
ชื่อ - สกุลนักศึกษา *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชนของนักศึกษา *
Your answer
อาคารหอพัก *
หมายเลขห้องพัก *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. Report Abuse