Prowgram Pre-Kindègadenn gratis pou ane 2019-2020 nan distrik Uniondale
Aplikasyon pou pwogram Pre-Kindègadenn ane skolè 2019-2020
Adrès Elektwonik
Your answer
Atansyon: Paran timoun ki gen kat lane.
Nap envite paran ki abite nan distrik Uniondale la, e ki gen timoun kap gen kat lane avan 1er Desanb 2019 oubyen jou sa a menm, pou yo aplike pou pwogram Pre-Kindègadenn gratis pou ane skolè 2019-2020. Silvouplè, ranpli yon aplikasyon (1) pou chak timoun.

Pwogram lan finanse gras a Depatman Edukasyon Eta Nouyòk la e plas yo limite pou 324 etudyan sèlman. Si sa ta nesesè, nap pral chwazi elèv yo owaza atravè yon sistèm lotri le 25 Fevriye 2019 a 7 p.m. Na etabli yon lis datant pou ranpli nenpòt ki plas vid ki ta ka genyen a lavni.

Si ou enterese, silvouplè ranpli fòrm la ki anba a.

Non timoun nan (Jan li ekri nan batistè a): *
Your answer
Ane timoun nan fèt la: *
MM
/
DD
/
YYYY
Non paran/gadyen: *
Your answer
Adrès: *
Your answer
Nimewo selilè : *
Your answer
Nimewo telefòn kay la :
Your answer
Non lòt timoun ou genyen ki deja anrejistre nan distrik Uniondale la (Non/Lekol/klas) *
Your answer
Lot timoun ki enregistre nan distrik Uniondale (Non/Lekol/klass)
Fòrm sa a pa garanti ke nap aksepte timoun lan nan pwogram Pre-Kindègadenn a.
Timoun ke na va seleksyone atravè sistèm lotri a, nap avize paran yo pa lapòs, e paran yo dwe konfime avèk nou disi 12 Avril 2019 si yo aksepte ou non.

Si nou chwazi timoun ou, li obligatwa ke ou ranpli fòrm enskripsyon an, epui pote
batistè orijinal timoun nan, pyès idantifikasyon ou, prèv ke ou se yon pwopriyetè oswa yon lokatè nan distrik lan, twa prèv adrès ou (ou ka itilize bil kòm prèv), avèk rejist sante timoun nan.

Anrejistreman pou lotri a ap komanse de 4 a 8 Mars, 2019, de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. (Nan apremidi 14 e 26 Mars de 6 p.m. a 9 p.m.

Ou ka jwenn fòrm avèk enstriksyon yo sou sitwèb distrik la (district.uniondaleschools.org), oubyen ou ka pase pran on kopi nan:

CENTRAL REGISTRATION OFFICE
1060 Cornelius Court
Uniondale, NY 11553
(516) 560-8813

Biwo a ouvri de Lendi a Vandredi, de 7:30 a.m. a 4 p.m.
Dènye lè nap aksepte on paran rantre se 2:30 p.m.


Pou plis enfòmasyon konsènan pwogram Pre-Kindègadenn Uniondale lan, silvouplè rele: 516-405-8300.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Uniondale School District. Report Abuse - Terms of Service