แบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. สถานภาพของผู้มารับบริการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
1. ประเด็น/ด้านเวลา
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัตืหน้าที่
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมาก
4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับให
ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปัญหา
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service