โครงการพี่ชวนน้อง
โครงการนักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (พี่ชวนน้อง) ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเชิงรุกให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รวมทั้งให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญนักศึกษารุ่นพี่ทุก ๆ คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา
(1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีสถานภาพปกติ
(2) ต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่านฟอร์มออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2564-invite ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2563
เงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา
(1) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องแจ้งรายชื่อผู้สมัครที่แนะนำของแต่ละรอบการรับสมัคร ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
(2) การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา พิจารณาจากผู้สมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แจ้งชื่อรุ่นพี่ที่แนะนำ โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการศึกษาในอัตรา 500 บาทต่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 1 คน ทั้งนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 คนต่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
(3) มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา ตามข้อ 2.2 แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ดังนี้
(3.1) นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนในภาคเรียนที่ 1/2564 ตามประกาศการชำระเงินของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อน และนำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา มาติดต่อกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา
(3.2) นักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาที่พักการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 ให้รับทุนสนับสนุนการศึกษาในภาคเรียนถัดไปที่ทำการลงทะเบียน ทั้งนี้ให้เลื่อนการรับทุนสนับสนุนการศึกษา ได้ไม่เกินปีการศึกษา 2563
(3.3) นักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาที่ไม่มีการลงทะเบียน ในภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสำเร็จการศึกษา ให้นำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายที่มีการลงทะเบียนภายในปีการศึกษา 2563 ติดต่อกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา

-------------ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด--------------
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
รหัสนักศึกษา *
ชื่อ-นามสกุล *
คณะ *
สาขาวิชา *
ชั้นปี *
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
อาจารย์ที่ปรึกษา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. Report Abuse