แบบทดสอบวัดความรู้เรื่อง มอก.
ร้าน มอก. เป็นร้านจำหน่ายที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ร้านจำหน่ายที่จะเข้าร่วมเป็นร้าน มอก. จะต้องมีความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. กระบวนการรับรอง สืบค้นได้ที่ http://bit.ly/303Q2kE
2. เครื่องหมายมาตรฐาน สืบค้นได้ที่ http://bit.ly/2RNdu2J
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สืบค้นได้ที่ https://bit.ly/2LjtB7y
4. รายชื่อมาตรฐานบังคับ สืบค้นได้ที่ https://bit.ly/2XZ6y88
5. รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. ทั้งหมด สืบค้นได้ที่ https://bit.ly/2LOjnM8


ทั้งนี้ หากท่านจะสมัครเข้าร่วมเป็นร้าน มอก. ท่านและ/หรือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของร้านจำหน่ย จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ราย จะต้องทำแบบทดสอบที่ สมอ. จัดทำขึ้น เพื่อนำผลการทดสอบที่ได้แนบเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าร่วมเป็นร้าน มอก. ต่อไป
Email address *
1. ชื่อ-นามสกุล *
2. ตำแหน่ง
3. ชื่อร้าน/ชื่อเว็บไซต์ *
4. หมายเลขโทรศัพท์
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy