I support the International Decade of Family Farming! / Támogatom a Családi Gazdaságok Nemzetközi Évtizedét!
LETTER OF SUPPORT FOR THE DECLARATION OF A FAMILY FARMING DECADE
Family Farming is a means of organizing agricultural, forestry, fisheries, pastoral and aquaculture production which is managed and operated by a family and predominantly reliant on family labour, both women’s and men’s. The family and the farm are linked, they evolve together and they combine economic, environmental, reproductive, social and cultural functions.

Családi gazdaság a mezőgazdasági, erdészeti, halászati, pásztor és akvakulturás termelés szervezését jelenti, amelyet a család irányít és működtet és főképpen családi munkaerőn alapszik, beleértve a férfiakat és nőket. A család és a gazdaság szoros kapcsolatban áll egymással, kölcsönösen fejlődik és egyesíti a gazdasági, környezeti, reprodukciós, szociális és kulturális funkciókat.

With the proper enabling environment, family farming can ensure a dignified life for peasant families, indigenous communities, fishers and pastoralists, and can meet consumers’ needs more appropriately and more effectively, thereby helping to stem possible future food crises. In fact, family farms produce more than 80% of the world’s food in terms of value, thus confirming family farming's vital importance for global foods ecurity and food sovereignty for present and future generations. Family Farming is also a fundamental ally to mitigate climate change and meet the SDGs.

Egy megfelelő segítő környezetben a családi gazdaság méltóságteljes életet tud biztosítani a paraszt családoknak, a bennszülött közösségeknek, halászoknak és pásztoroknak, és a fogyasztók igényeit is ki tudják elégíteni sokkal megfelelőbben és hatékonyabban és így a jövőben élelmiszer kríziseket elkerülését elő tudják segíteni. Valójában a családi gazdaságok a világ élelmiszer termelésének 80%-át adják, s ezzel bizonyságát adják annak, hogy a családi gazdaságok világ jelenlegi és jövőbeni élelmiszer biztonságának és önrendelkezésének szerves részét képezik. A családi gazdaság ugyanakkor fantasztikus szövetséges a klímaváltozás elleni küzdelemben és Fenntartható Fejlődési Célok elérésében.

Having conducted a successful International Year of Family Farming (IYFF 2014) together, we now need to maintain the momentum. Therefore, we call upon the General Assembly of the United Nations to extend IYFF 2014 by declaring a Family Farming Decade.

Miután oly sikeres volt a Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve (IYFF 2014), fenn kell tartanunk a pillanatot. Ígytehát
felkérjük az Egyesült Nemzetek Közgyűlését, hogy a Családi Gazdaságok Nemzetközi Évét 2014 hosszabbítsa meg kinyilvánítva a Családi Gazdaságok Évtizedét.

The main objective of the Family Farming Decade will be to continue improving public policies for family farming and increasing implementation of them. It will focus on the following topics: Improvement of the access to natural resources and suitable technologies, promotion of the role of youth and women, improving the access to local and regional markets, access to credit, mitigation of climate change, and the strengthening of family farmers ́ organizations.

A Családi Gazdaságok Évtizede a családi gazdaságokkal kapcsolatos politikák fejlesztését fogja folytatni és végrehajtásukat elősegíteni. A következő témákra fordít kiemelt figyelmet: a természeti erőforrások és megfelelő technológiák elérése, a fiatalok és nők szerepét promotálja, a helyi és regionális piacokhoz való hozzáférés elősegítése, a hitelhez jutás támogatása, a klímaváltozás hatásainak csökkentése és a családi gazdaságokkal foglalkozó szervezetek
megerősítése.

As happened during the International Year, the Family Farming Decade will always seek maximum cooperation and understanding between farmers' organizations, rural associations, research centres, governments and international institutions.

Mint ahogy a Családi Gazdaságok Nemzetközi Évében, a Családi Gazdaságok Évtizedében is keressük a maximális együttműködést és egyetértést a gazda szervezetek, a vidékfejlesztési egyesületek, a kutató intézetek, a k
ormányzatok és a nemzetközi szervezetek között.

We would therefore like to express its commitment to, and support for, the proposal for a Declaration by the UN General
Assembly of a Family Farming Decade.

Ezekre tekintettel kifejezzük elkötelezettségünket és támogatásunkat, hogy az ENSZ Közgyűlése kinyilvánítsa a Családi Gazdaságok Évtizedét. Let’s continue promoting family farming together
.
Let’s continue building the future!

Folytassuk tovább együtt a családi gazdaságok népszerűsítését, építsük együtt jövőnket

I sign it!

Aláírásommal támogatom a kezdeményezést!

Name / név
Your answer
Country / Ország
Your answer
City / Település
Your answer
E-mail
Your answer
Family Farming newsletter subscribe / hírlevél felíratkozás
I accept that the Kislépték Association may handle my personal data. The data will not be submitted to a third party. / Beleegyezem, hogy a Kislépték Egyesület kezelje a személyes adataimat. Az Egyesület harmadik személynek nem adja ki az adatokat.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms