શ્રી કે. આર. કટારા આટર્સ કોલેજ શામળાજી ઓનલાઇન આતરિક મુલ્યાંકન કસોટી ૨૦૨1 વિષય: સમાજશાસ્ત્ર B.A. SEM 4 CC 404 (નગર સમાજશાસ્ત્ર) કુલ ગુણ: 30 સમય: ૯ થી ૯ : ૨૫ તારીખ : ૧૧/૦૫/૨૦૨૧
The form શ્રી કે. આર. કટારા આટર્સ કોલેજ શામળાજી ઓનલાઇન આતરિક મુલ્યાંકન કસોટી ૨૦૨1 વિષય: સમાજશાસ્ત્ર B.A. SEM 4 CC 404 (નગર સમાજશાસ્ત્ર) કુલ ગુણ: 30 સમય: ૯ થી ૯ : ૨૫ તારીખ : ૧૧/૦૫/૨૦૨૧ is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy