Rozvoj sociálnych služieb v obci Gajary
Vážení spoluobčania,

Riadiaca skupina pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Gajary pripravila pre Vás dotazník, ktorého úlohou je zisťovanie názorov a predkladanie návrhov na riešenie rozvoja sociálnych služieb v obci Gajary.
Názory a návrhy získané zberom dát dotazníkového šetrenia budú využité pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Gajary.
Cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb je vytvoriť systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, ktorý zodpovedá zisteným potrebám občanov, reaguje na miestne odlišnosti a napomáha efektívne využiť finančné prostriedky vynakladané na sociálnu oblasť. Aby komunitný plán sociálnych služieb reagoval naozaj na potreby občanov obce Gajary, je nevyhnutné ich zapojiť v čo najväčšom počte do jeho prípravy.
Dotazník zisťovania potrieb a názorov na sociálne služby je jednou z metód zapojenia verejnosti do prípravy komunitného plánu sociálnych služieb. Vyplnením tohto dotazníka môžete tak ovplyvniť vytváranie Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Gajary.

1. Pohlavie?
2. Koľko máte rokov?
3. Aké je vaše sociálne postavenie?
4. Aké sociálne služby sú podľa Vás k dispozícii v obci Gajary alebo v okolí?
Aké sociálne služby sú podľa Vás k dispozícii v obci Gajary alebo v okolí.
Prosíme odpovedzte áno alebo nie. V prípade, že odpoviete áno, prosíme uveďte, kde sa konkrétne v obci Gajary (alebo mimo neho) poskytuje táto služba (napr. názov zariadenia, alebo adresa zariadenia, resp. kto uvedenú službu poskytuje). V prípade, že odpoviete nie, prosíme napíšte, či by takáto služba bolo vhodné pre občanov obce ponúkať.
Sociálne poradenstvo (odborná pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácií)
Ak áno - miesto poskytovania, ak nie – myslíte si, že takú službu by bolo potrebné ponúkať ? (SP)
Your answer
Jedáleň pre seniorov (stravovanie pre dôchodcov + dovoz stravy)
Ak áno - miesto poskytovania, ak nie – myslíte si, že takú službu by bolo potrebné ponúkať ? (JPS)
Your answer
Denné centrum (Klub dôchodcov)
Ak áno - miesto poskytovania, ak nie – myslíte si, že takú službu by bolo potrebné ponúkať ? (DC)
Your answer
Zariadenie pre seniorov (do kapacity 40 miest)
Ak áno - miesto poskytovania, ak nie – myslíte si, že takú službu by bolo potrebné ponúkať ? (ZPS)
Your answer
Denný stacionár (zariadenie na denný pobyt pre seniorov) (DS)
Ak áno - miesto poskytovania, ak nie – myslíte si, že takú službu by bolo potrebné ponúkať ? (DS)
Your answer
Pranie a žehlenie, poskytovanie základnej osobnej hygieny(sociálna služba poskytovaná občanom odkázaným na uvedenú službu)
Ak áno - miesto poskytovania, ak nie – myslíte si, že takú službu by bolo potrebné ponúkať ? (PaŽ)
Your answer
Zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa
Ak áno - miesto poskytovania, ak nie – myslíte si, že takú službu by bolo potrebné ponúkať ? (ZDS-D)
Your answer
Materské centrum (pre matky s deťmi)
Ak áno - miesto poskytovania, ak nie – myslíte si, že takú službu by bolo potrebné ponúkať ? (MC)
Your answer
Opatrovateľská služba(opatrovanie fyzickej osoby v domácnosti)
Ak áno - miesto poskytovania, ak nie – myslíte si, že takú službu by bolo potrebné ponúkať ? (OS)
Your answer
Prepravná služba (sociálny taxík)
Ak áno - miesto poskytovania, ak nie – myslíte si, že takú službu by bolo potrebné ponúkať ? (PS)
Your answer
Zariadenie opatrovateľskej služby (sociálna služba na určitý čas)
Ak áno - miesto poskytovania, ak nie – myslíte si, že takú službu by bolo potrebné ponúkať ? (ZOS)
Your answer
Požičiavanie pomôcok(pre osoby so zdravotnýmpostihnutím alebo nepriaznivým zdravotnýmstavom odkázaným na pomôcku)
Ak áno - miesto poskytovania, ak nie – myslíte si, že takú službu by bolo potrebné ponúkať ? (PP)
Your answer
Centrum voľného času pre deti zo sociálne slabších rodín
Ak áno - miesto poskytovania, ak nie – myslíte si, že takú službu by bolo potrebné ponúkať ? (CVČ)
Your answer
Centrum podporných sociálnych služieb pre osoby s mentálnym postihnutím
Ak áno - miesto poskytovania, ak nie – myslíte si, že takú službu by bolo potrebné ponúkať ? (CPSS)
Your answer
Iné (uveďte)
Your answer
5. Aké sociálne služby ste v obci Gajary alebo v jeho okolí využili (ak uvediete v okolí prosíme napíšte kde?)
Your answer
6. Aké sociálne služby v obci Gajary chýbajú, prípadne sú nedostatkové (okrem tých, čo sú uvedené v otázke č. 4) ? Prosíme popíšte.
Your answer
7. Myslíte si, že dostupnosť informácií o poskytovaní sociálnych služieb v obci Gajary je postačujúca?
Ak ste označili možnosť nie, napíšte Vaše odporúčania, návrhy na zvýšenie informovanosti o poskytovaní sociálnych služieb obce Gajary
Your answer
8. Ktorým zo sociálnych skupín obyvateľov vašej obce by sa mala venovať zvýšená pozornosť?
9. V prípade, že v tomto dotazníku Vám chýbali niektoré otázky, alebo by ste sa chceli k niečomu v oblasti sociálnych služieb vyjadriť, prosíme Vás využiť tento priestor.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service