แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการทางเว็บไซต์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (http://www.research.sskru.ac.th) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดต่อการพัฒนาเว็บไซต์อย่างยิ่ง

กรุณาทำเครื่องหมาย ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. สถานภาพ
ส่วนที่ 2 : การใช้บริการในเว็บไซต์ของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2.1 วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเว็บไซต์
2.2 หัวข้อใดในเว็บไซต์ของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาที่ท่านเข้ามาใช้บริการ
2.2.1 ข่าวประชาสัมพันธ์
2.2.2 กิจกรรมงานวิจัยและพัฒนา
2.2.3 ลิงค์ที่น่าสนใจ
2.2.4 ค้นหาข้อมูล
ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจต่อการใช้บริการในเว็บไซต์ของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
(คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบตามระดับความพึงพอใจ) 5:มากที่สุด 4:มาก 3:ปานกลาง 2:น้อย 1:น้อยที่สุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สามารถค้นหาเว็บไซต์ของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาได้ง่าย
ความง่ายในการเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์
การเชื่อมโยง (Link) ไปยังข้อมูลที่ต้องการ/เว็บไซต์
ความเหมาะสมในการจัดหมวดหมู่ของเมนู
ความเหมาะสมของสี ขนาดตัวอักษร และรูปภาพที่นำมาใช้
รูปแบบในการออกแบบเว็บไซต์ (โดยรวม)
ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล
สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวมเร็ว
ข้อมูล ข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ มีความถูกต้อง ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์
ข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ต้องการ
สามารถนำข้อมูล ข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์
การให้บริผ่านเว็บไซต์ตอบสนองต่อความต้องการ
การให้บริการผ่านเว็บไซต์มีความสะดวก รวดเร็ว
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจ ในการเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
4.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเว็บไซต์
Your answer
4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการเว็บไซต์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sisaket Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service