แบบสำรวจประเภทเทคโนโลยีลดก๊าซเรือนกระจกที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ความสนใจ
จัดทำโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประกอบในการกำหนดประเภทเทคโนโลยีที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นควรให้การส่งเสริมกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยภายใต้กลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism)

กลไก JCM เป็นกลไกภายใต้ความตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนเงินลงทุน ร้อยละ 10-50 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์/เครื่องจักรที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องแบ่งปันผลการลดก๊าซเรือนกระจก ที่เรียกว่า คาร์บอนเครดิต ให้กับญี่ปุ่นเป็นการตอบแทน นับจากวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว จำนวน 33 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุน 2,187 ล้านบาท ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไก JCM ได้ที่เว็บไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/jcm.html
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ลักษณะงานของท่าน
Clear selection
ผลิตภัณฑ์หลัก และกำลังการผลิต (หน่วยผลิตภัณฑ์ต่อปี)
ส่วนที่ 2 : ประเภทของเทคโนโลยีที่บริษัทของท่านสนใจจะใช้งานในอนาคต
การผลิตพลังงานหมุนเวียน
สนใจมาก
สนใจ
สนใจ แต่ยังไม่มีแผนจะดำเนินงานในช่วง 3 ปีนี้
ไม่สนใจ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ
การผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อนจากของเสีย เช่น ก๊าซชีวภาพ ขยะ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพ (geothermal)
Clear selection
การใช้อุปกรณ์/เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง
สนใจมาก
สนใจ
สนใจ แต่ยังไม่มีแผนจะดำเนินงานในช่วง 3 ปีนี้
ไม่สนใจ
ระบบนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
ระบบทำความเย็น เช่น chiller refrigerator
ระบบปรับอากาศ
รถยกไฟฟ้า
Clear selection
เทคโนโลยีอื่น ๆ
สนใจมาก
สนใจ
สนใจ แต่ยังไม่มีแผนจะดำเนินงานในช่วง 3 ปีนี้
ไม่สนใจ
แบตเตอรี่ และระบบสายส่งไฟฟ้า เช่น smart grid
เทคโนโลยีไฮโดรเจน เช่น ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไฮโดรเจน
การดักจับและใช้ประโยชน์คาร์บอน (Carbon Capture and Utilization : CCU)
การดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage : CCS)
Clear selection
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ท่านสนใจนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น (หากมี)
ส่วนที่ 3 : การขอรับทุนสนับสนุนภายใต้กลไก JCM
ท่านเคยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนภายใต้กลไก JCM หรือไม่
Clear selection
ท่านสนใจขอรับทุนสนับสนุนภายใต้กลไก JCM หรือไม่
Clear selection
ท่านต้องการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกลไก JCM ผ่านทางช่องทางใด
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลสำหรับการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อของท่าน
อีเมลของท่าน
ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาในการกรอบแบบสอบถามฉบับนี้ ผลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลไก JCM ของประเทศไทยมากที่สุด ขอบคุณค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy