แบบประเมินความพึงพอใจงานบริการห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ (GIT LIBRARY)
คำชี้แจง แบบประเมินนี้ใช้เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปประมวลผลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็น และความต้องการที่สามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แบบสำรวจนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการ
ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจการให้บริการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่ท่านมีต่อการให้บริการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ประเภทของผู้ใช้บริการ *
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านใช้บริการห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ ของ GIT หรือไม่? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service