แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษา
คำชี้แจง
1. วัตถุประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ ต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาต่อไป
2. ผู้ที่ตอบแบบประเมิน คือ นิสิต นักศึกษาทุกชั้นปี
3. แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน

*****งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณนิสิต นักศึกษา ที่ตอบแบบประเมินฉบับนี้*****

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms