แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ จึงได้สร้างแบบสำรวจนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจหาความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานและบุคลากร จึงขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูล ให้ตรงกับความต้องการการพัฒนาของท่านตามความเป็นจริงให้มากที่สุด
แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป
คำแนะนำ โปรดเติมข้อความหรือใส่เครื่องหมายลงในหน้าข้อความ

Email address *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ปัจจุบันปฏิบัติงานด้าน
*
Your answer
1.2 เพศ * *
1.3 อายุ * *
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด * *
ส่วนที่ 2 ความต้องการในการฝึกอบรม
2.1 ตั้งแต่ท่านเข้าทำงานในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ท่านมีโอกาสได้รับการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม/สัมมนาเพียงใด *
หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนาที่ท่านเคยเข้าอบรม *
Your answer
2.3 หลักสูตรที่ท่านคิดว่าจะพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของตนเองในการปฏิบัติงาน (ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ) *
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล * *
ด้านการอนุรักษ์และป้องกัน *
2.4 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ท่านต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของตนเองด้านใดในการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม โปรดระบุ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.