แบบสำรวจความคิดเห็นคณาจารย์ มธ.ที่มีต่อประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2560
คำชี้แจง: ความคิดเห็นของคณาจารย์ทุกท่านจะถูกรวบรวม ประมวล และสรุปเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของมหาวิทยาลัยในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อไป
ตำแหน่งวิชาการในปัจจุบัน *
สังกัดกลุ่มสาขา
ท่านอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติที่จะขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยวิธีปกติใช่หรือไม่?
ท่านมีผลงานทางวิชาการพร้อมที่จะขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใช่หรือไม่?
ตามที่ ก.พ.อ.ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560 ท่านเห็นด้วยหรือไม่? *
จากคำถามข้อก่อนหน้า เหตุใดท่านจึงคิดเห็นเช่นนั้น? *
Your answer
ท่านคิดว่าประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2560 ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 มี "ประโยชน์" ต่อท่านในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือไม่? *
จากตารางข้างต้น ท่านคิดว่าสะท้อนอะไรบ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Captionless Image
อะไรในประกาศ ก.พ.อ.ฉบับดังกล่าวที่ท่านเห็นว่าเป็นปัญหาบ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ควรดำเนินการกับประกาศฯ ดังกล่าวอย่างไร? *
ท่านคิดว่า "เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปลี่ยนไป.. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเอาอย่างไร?" *
หากธรรมศาสตร์จะสร้างหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ ของเราขึ้นมาเอง ท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงในเรื่องใดต่อไปนี้ได้บ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
สิ่งที่ท่านประสงค์หรือต้องการในขณะนี้มีอะไรบ้างเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ.ฉบับดังกล่าว? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
สิ่งที่ท่านคาดหวังและต้องการให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการของท่านคืออะไรบ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อมหาวิทยาลัย
Your answer
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อที่ประชุมอธิการบดี
Your answer
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อ ก.พ.อ.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms