แบบทดสอบกลางภาคเรียน

รายวิชา การออกแบบเว็บเพจ รหัสวิชา ง30222 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จากภาพใช้ตอบคำถามข้อที่ 6-8

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จากภาพใช้ตอบคำถามข้อที่ 9-10

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จากภาพใช้ตอบคำถามข้อที่ 12-14

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  จากภาพตอบคำถามข้อที่ 17-20

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question