แบบประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง
ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้ดำเนินตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยได้จัดทำเครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยบุคคลภายใน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพื่อที่จะได้ทราบขีดความสามารถในการ จัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่ และนำผลการประเมิน ไปแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงาน หรือการประเมินตนเองของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ต่อไป
เครื่องมือในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นี้เป็นแบบประเมินที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและเป็นระบบต่อไป โดยแบบประเมินชุดนี้ประกอบด้วยแบบประเมินมาตรฐานที่ 3 ตามประเด็นพิจารณาได้แก่
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โปรดกรอกข้อมูลพื้นฐานและคลิกเลือกในช่องระดับคุณภาพที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง ให้ครบทุกรายการ โดยมีเกณฑ์การประเมินมาตรฐานดังด้านล่างนี้
5 หมายถึง ยอดเยี่ยม
4 หมายถึง ดีเลิศ
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง ปานกลาง
1 หมายถึง กำลังพัฒนา
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
Required
1.2 สถานภาพ *
Required
1.3 วิทยะฐานะ *
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
( เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้)
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
(จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้)
*
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
(มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย)
*
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
(ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข)
*
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
(มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้)
*
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ข้อ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
(ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้)
*
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็น
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Tel.055-304180
Fax 055 -304181 Website: http://www.bdc.ac.th E-mail : qa.puttha@gmail.com Facebook: Quality Assessment Puttha
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service