แบบประเมินความคิดเห็น การใช้ระบบการจัดการความรู้นาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนาเรื่อง การฟ้อนสาวไหม

คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบผลการใช้งานระบบการจัดการความรู้นาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา “ฟ้อนสาวไหม” และเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
2. ขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพราะความคิดเห็นของท่านจะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อผู้วิจัย และจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้ประเมิน
3. แบบประเมินมีทั้งหมด 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ คือ ระบบมีความถูกต้องสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ สะดวกต่อการใช้ระบบ มีสมรรถนะและความปลอดภัยสูง
ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของการจัดการความรู้ คือ ผลสำเร็จของการเรียนฟ้อนสาวไหมที่สามารถเรียนรู้ ถ่ายทอด แบ่งปันและแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น
ได้
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
4. ความหมายของตัวเลขในแบบประเมินระดับความคิดเห็น ใช้เกณฑ์มาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ

  จากระบบการจัดการความรู้นาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา “ฟ้อนสาวไหม” ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในลักษณะของเว็บไซต์ท่านมีความคิดเห็นต่อระบบตามรายการในตารางต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้กรุณากำหนดระดับความคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นและสถานภาพของท่าน
  1. การเข้าสู่ระบบทำได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
  2. การออกแบบหน้าจอมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ
  3. การใช้เมนูต่างๆ มีความสะดวก
  4. เนื้อหามีความเหมาะสม ถูกต้อง ครอบคลุมบริบทสำคัญของการฟ้อนสาวไหม และเข้าใจง่าย
  5. ความเหมาะสมของตัวอักษร ได้แก่ แบบตัวอักษร (Font) ขนาด สี
  6. เทคโนโลยีการนำเสนอส่วนรูปภาพ ไฟล์วิดีโอ และเสียง มีความเหมาะสม ชัดเจน และดูง่าย
  7. มีประกาศแจ้งจากระบบเมื่อมีข้อผิดพลาด เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม
  8. ระบบสามารถแสดงผลการสืบค้นได้รวดเร็ว
  9. ระบบสามารถเรียกใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา
  10. แผนผังเว็บไซต์อธิบายได้ชัดเจน ง่ายต่อการดูโครงสร้างของเว็บ
  11. ส่วนติดต่อผู้ดูแลระบบมีความสะดวก ใช้งานง่าย
  12. ระบบการสมัครสมาชิกเว็บบอร์ดทำได้ง่าย
  13. การเข้า-ออกของสมาชิกเว็บบอร์ดทำได้ง่าย
  14. การจัดการข้อมูลสมาชิกทำได้ง่ายและเหมาะสม
  15. การถาม-ตอบในเว็บบอร์ดทำได้ง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของการจัดการความรู้

  จากระบบการจัดการความรู้นาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา “ฟ้อนสาวไหม” ที่พัฒนาขึ้นในลักษณะของเว็บไซต์ ท่านมีความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ตามรายการข้อความในตารางต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด กรุณากำหนดระดับความคิดเห็นโดยการทำเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน และกรุณาระบุระดับความคิดเห็นในส่วนที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
  1. การแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลความรู้ในส่วนนำเสนอข้อมูลหน้าหลักมีความเหมาะสม ครอบคลุมบริบทของฟ้อนสาวไหมและเอื้อต่อการเรียนรู้
  2. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ของสมาชิกในเว็บบอร์ด ช่วยให้ได้รับความรู้ตามความต้องการ
  3. ความรู้ที่ไหลเวียนในเว็บบอร์ดช่วยให้มีความรู้มากขึ้น
  4. ความรู้ที่ได้จากระบบสามารถนำไปฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความชำนาญในการฟ้อนสาวไหม
  5. ระบบสะสมคะแนนของสมาชิกเว็บบอร์ด มีความเหมาะสมและช่วยจูงใจให้เข้าร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้
  6. ระบบการจัดการความรู้นี้ช่วยแก้ปัญหาการเดินทางไปรับการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากแม่ครู
  7. ความรู้ในระบบมีคุณค่ามากต่อการอนุรักษ์นาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา “ฟ้อนสาวไหม”
  8. ถ้ามีโอกาสท่านจะเข้ามาร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ในระบบนี้เสมอ
  9. ในอนาคตระบบนี้จะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  10. ระบบนี้สามารถใช้เป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้กับการฟ้อนชนิดอื่นๆ
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question