แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานภาพ
เพศ
หน่วยงาน
หน่วยงานที่ท่านรับบริการ
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
พอใช้ (3)
น้อย (2)
ควรปรับปรุง (1)
บริการด้วยความสุภาพ
ใส่ใจและกระตือรือร้น
ให้คำปรึกษา และตอบข้อซักถาม ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ระยะเวลาในการให้บริการ
ความครบถ้วนของเอกสารแนะนำ
สถานที่ต่อการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบ
ท่านได้รับข่าวสารจากกองพัฒนานักศึกษาผ่านช่องทางใด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms