แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถานภาพ *
เพศ *
หน่วยงาน *
หน่วยงานที่ท่านรับบริการ *
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
พอใช้ (3)
น้อย (2)
ควรปรับปรุง (1)
บริการด้วยความสุภาพ
ใส่ใจและกระตือรือร้น
ให้คำปรึกษา และตอบข้อซักถาม ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ระยะเวลาในการให้บริการ
ความครบถ้วนของเอกสารแนะนำ
สถานที่ต่อการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบ
ท่านได้รับข่าวสารจากกองพัฒนานักศึกษาผ่านช่องทางใด *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service