แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจนี้ จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 25ุ61
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2561 การดำเนินงานภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรุณาคลิกเลือกระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อจะนำผลการประเมินไปปรับปรุง ซึ่งมี 5 ระดับ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมิน *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็น
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Tel.055-304180
Fax 055 -304181 Website: http://www.bdc.ac.th E-mail :academic.chinnaraj@gmail.com Facebook: พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service