แบบสอบถาม LD 3
ความพึงพอใจต่อกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ความผูกพัน ความร่วมมือภายในองค์การ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน *
กิจกรรมการเรียนรู้ (สามารถกาเครื่องหมายในช่องทุกกิจกรรมที่คุณเข้าร่วม) *
Required
จากข้อข้างต้น หากท่านเลือก Government Center โปรดระบุสถานที่
1. คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้นบ้างหรือไม่
2. คุณมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
ค่อนข้างพอใจ
พอใจน้อย
1) สื่อประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้คุณเข้าร่วมกิจกรรม
2) ผู้บริหารเป็นต้นแบบที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
3) ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
4) กิจกรรมมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
5) กิจกรรมที่เข้าร่วมก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6) เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
7) เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด
8) กิจกรรมที่เข้าร่วมมีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
9) กิจกรรมที่เข้าร่วมส่งผลให้คุณสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10) คุณต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด การบูรณาการ ความผูกพัน ความร่วมมือภายในองค์การ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms