แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหาร การจัดการศึกษาและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดประเด็นการประเมิน ความความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริการและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2 ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2. Report Abuse