Zgłoszenie uczestnictwa na OKN "Ocena funkcjonowania ustaw o komornikach sądowych i o kosztach egzekucyjnych - możliwe kierunki zmian".
Uczestnictwo bierne:
- płatne - 75 zł - uczestnik ma możliwość biernego udziału w konferencji oraz w dyskusji, otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych i obiadowej.
(W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji uiszczona opłata nie będzie zwracana.)

Uczestnictwo czynne:
- płatne - 120 zł - uczestnik ma możliwość czynnego udziału w konferencji, wygłoszenie referatu, otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych i obiadowej.
(W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji uiszczona opłata nie będzie zwracana.)
W przypadku uczestnictwa czynnego zostanie wysłany do Państwa mail z informacją co do dalszego przebiegu procesu rejestracji.

Doktoranci Instytutu Nauk Prawnych bierny udział - 50 zł - uczestnik ma możliwość biernego udziału w konferencji
oraz w dyskusji, otrzyma pakiet materiałów konferencyjnych oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych i obiadowej.

Uczestnicy mają możliwość otrzymania certyfikatu uczestnictwa biernego w konferencji.
Warunkiem jego otrzymania jest udział w min. 75% obrad konferencji.

Rejestracji uczestnictwa czynnego należy dokonać najpóźniej do dnia 15 września 2019 r. godz. 23:59.
Rejestracji uczestnictwa biernego należy dokonać najpóźniej do dnia 20 września 2019 r. godz. 23:59.

W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA LICZBY MIEJSC ORGANIZATOR ZAMKNIE REJESTRACJĘ NA WYDARZENIE PRZED UPŁYWEM POWYŻSZYCH TERMINÓW.
Email address *
Imię i Nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Forma uczestnictwa *
Required
Tytuł/stopień *
Status
Dane do faktury
Your answer
Afiliacja
Your answer
Proszę o wystawienie certyfikatu *
KLAUZULA INFORMACYJNA Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych, zwanego dalej RODO) Organizatorzy informują, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa2. Administrator stosuje odpowiednie praktyki w celu zabezpieczenia dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich integralności oraz nienaruszalności.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach informacyjnych związanych z uczestnictwem w niniejszej Konferencji.4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:a. imię, nazwisko,b. reprezentowana instytucja,c. posiadany tytuł zawodowy/naukowy, stanowisko pracy lub status akademicki,d. numer telefonu, adres email,Organizatorzy przewidują stworzenie identyfikatorów konferencyjnych oraz certyfikatów uczestnictwa. 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ukończenia procesu rejestracji w celu udziału w niniejszej Konferencji. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością rejestracji.6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do całkowitego zakończenia Konferencji.8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:a. prawo dostępu do treści swoich danych,b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.W celu dokonania powyższych czynności należy skontaktować się na adres email inp@inp.pan.pl. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszej klauzuli. *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service