แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของ อบต.คูบัว
ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย / ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
Required
อายุ *
Required
โปรดเลือกด้านที่ท่านขอรับบริการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
2.1 ด้านเวลา *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
1.การให้บริการเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
2.ความรวดเร็วในการให้บริการ
2.2ด้านขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
การจัดลำดับขั้นตอนการให้าบริการตามที่ประกาศ
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น การมาก่อนต้องได้รับบริการก่่อน
2.3ด้านเจ้าหน้าที่ *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
1.ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
2.ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3.ความรู้ความสามาถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
4.ความซื่อสัตว์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
5.การให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
2.4ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
1.ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
2.จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
3.ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
4.ความสะอาดของสถานที่/สำนักงานที่ให้บริการ
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy