فرم دعوت به همكاري برنامه نویس در شركت فناوری اطلاعات تدبیر

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  MS SQL Server Implementation
  MS SQL Server Administration
  C# Programming
  ORM - Entityframework
  LINQ
  ADO.NET
  ASP.NET
  ASP.NET MVC
  Javascript
  CSS
  Bootstrap
  JSON
  WPF
  WCF
  XML
  IIS Web server
  Team Foundation
  Software Architecture
  Object-oriented programming
  Software design pattern
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  حسابداری
  فروش
  خرید
  خزانه داری
  منابع انسانی و پرسنلی
  حقوق و دستمزد
  انبار
  اموال و دارایی های ثابت
  آمار و تولید
  قیمت تمام شده
  ردیابی محصول
  دبیرخانه و مکاتبات اداری
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question