Khiếu nại điểm rèn luyện Học kỳ cuối năm 2017
Đã kết thúc khiếu nại kết quả rèn luyện (từ ngày 04/01/2018 đến ngày 22/01/2018). Phòng Công tác chính trị sẽ kiểm tra và cập nhật vào điểm rèn luyện sinh viên. Vui lòng theo dõi tại www.ctct.ueh.edu.vn.
This form was created using Google Forms. Create your own