การอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คำชี้แจง จงอ่านข้อความแล้วตอบคำถามโดยพิจารณาตัวเลือกที่ถูกที่สุด
1. คนมิได้ช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอย่างเดียว แต่คนยังช่วยพัฒนาสังคมให้แก่ชาติ การนี้จะ พัฒนาด้านสังคมของชาติให้ก้าวหน้าไป ย่อมต้องอาศัยการศึกษาอีกเช่นกัน ประชาชนที่ได้รับ การศึกษาจะมีสวนส าคัญในการพัฒนาสังคม สาระส าคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
1 point
2. รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการศึกษาโดยโปรดให้ขยายการศึกษาในพระราชวังไปยังส่วนกลาง และชนบท ของประเทศ ท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเล่าเรียนอย่างกว้างขวาง ข้อใดตีความได้ถูกต้อง
1 point
3. ในระบอบประชาธิปไตย ถือความเห็นของประชาชนฝ่ายข้างมากเป็นเกณฑ์ในการบริหารราชการ แผ่นดิน แต่ในขณะเดียวกันสิทธิและความเห็นของปวงชนข้างฝ่ายน้อยก็ย่อมได้รับการคุ้มครองโดย บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
1 point
4. ประเทศที่มีประชาชนด้อยการศึกษา นิยมใช้วิธีเลือกผู้แทนไปออกความเห็นในสภา แต่ประเทศ ที่เจริญพลเมืองมีการศึกษา นิยมให้ประชาชนแสดงประชามติตัดสินใจในปัญหาส าคัญ ข้อใดตีความ ถูกต้อง
1 point
5. คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาตาม ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป สาระส าคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
1 point
6. บิดามารดา ไม่ควรหรือส่งเสริมให้เด็กหัดยืนเร็วเกินไป คือ ไม่ควรก่อนอายุ 1 ขวบ เพราะจะทำให้ เท้า เด็กแบนราบ แทนที่จะโค้งเป็นแหนบ อนึ่งเด็กที่อ้วนเกินไปก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เท้า แบนราบ เช่นเดียวกัน ข้อใดตีความถูกต้อง
1 point
7. ในกาแฟมีสารเคมีที่เรียกว่า “คาเฟอีน” ซึ่งมีคุณสมบัติกระตุ้นทั้งด้านจิตใจ ประสาท และร่างกาย ท าให้เกิดความกระปรี้กระเปร่า คล่องแคล่ว ว่องไว ไม่ง่วงซึม เพราะคาเฟอีนมีผลท าให้ หลอดเลือดขยาย เลือดเข้าสู่หัวใจ ไปหล่อเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น แต่ร่างกายจะกระฉับกระแฉง ชั่วคราว เท่านั้น บางคนจะนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ และระบบย่อยอาหารท างานผิดปกติ สาระสำคัญของ ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร
1 point
8. ผู้เขียนต าราต้องเป็นผู้รู้ภาษาดี ถ้าผู้รู้ภาษาไม่ดี คนอ่านไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์ ข้อใดตีความได้ ถูกต้อง
1 point
9. แพทย์ที่ทำการศึกษา สรีระวิทยาของการยิ้ม พบว่าการยิ้ม และการหัวเราะมีผลดีต่อคนเราอย่างมาก เช่นเดียวกับการออกกำลังกาย แบบวิ่งจ๊อกกิ้ง หรือแอโรบิคแบบอื่น ๆ ข้อใดประเมินค่าได้ถูกต้อง
1 point
10. จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และจะต้องจัดอัตราส่วนของจ านวน ราษฎรกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะพึงมีได้ ในแต่ละเขตให้ใกล้เคียงกัน สาระส าคัญของข้อความนี้จัดอยู่ในหัวข้อใด
1 point
11. เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ลักษณะและรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ จะต้องเน้นไปที่การเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรม และการบริการมากขึ้นโดยที่โครงสร้างการ ผลิตด้านการเกษตรจะมีแนวโน้มลดลง สาระส าคัญของข้อความนี้จัดอยู่ในหัวข้อใด
1 point
12. ผู้ถูกควบคุมความประพฤติ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และสารระเหย หวนกลับไป กระทำผิดซ้ำภายหลัง พ้นการคุมประพฤติมากกว่า ผู้ถูกควบคุมความประพฤติในความผิดอื่น ๆ ข้อสรุปใดถูกต้อง
1 point
13. ภาวการณ์ตลาดของยางพารามั่นคงกว่า ราคาพืชชนิดอื่น ที่ปลูกอยู่เดิมและยังเป็นไม้ยืนต้นที่ทดแทน ป่าที่นับวันจะหมดไปจากภูมิภาคนี้ ข้อใดประเมินค่าได้ถูกต้อง
1 point
Next
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์. Report Abuse - Terms of Service