แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ
ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารให้ดียิ่งขึ้น
1.อายุ *
2.เพศ *
3.หน่วยงานที่สังกัด *
4.กลุ่มที่ท่านติดต่อขอรับการบริการ *
5.จากที่ท่านเลือกกลุ่ม/หน่วย จากข้อ 4 ท่านมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน เป็นอย่างไร
5.1 ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วนและชัดเจน *
5.2 ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร *
5.3 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว *
5.4 ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ *
5.5 กริยามารยาทและการพูดจาสุภาพเรียบร้อย *
6.ด้านกระบวนการที่ให้บริการ
6.1 ขั้นตอน ระเบียบ วิธีการในการขอรับบริการ *
6.2 ความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ *
6.3 ความครบถ้วนในการให้บริการ *
7.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
7.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ (เจ้าหน้าที่ บันทีกรายการ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ *
7.2 ความพอเพียงของสถานที่ให้บริการ *
7.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ *
8.ผลการได้รับการบริการ
8.1 ได้รับการบริการตรงกับความต้องการ *
8.2 ได้รับบริการที่ถูกต้องครบถ้วน *
8.3 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จะนำคำแนะนำ ไปแก้ไข เพื่อให้การบริการเป็นไปตามที่ท่านต้องการ...
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.