หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 65
**หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์**
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เต็มเวลา สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)
ขอเชิญ 22-23-24 พฤศจิกายน 2566 (หลักสูตร 3 วัน 19 ชั่วโมง)
เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรม เมเปิล บางนา

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ชื่อภาษาอังกฤษว่า EMPLOYERS’ CONFEDERATION OF THAI TRADE AND INDUSTRY ชื่อย่อว่า ECONTHAI จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2537 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการแรงงานสัมพันธ์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับนายจ้าง องค์กรนายจ้างกับองค์กรลูกจ้างองค์กรนายจ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ หมายถึง ที่ปรึกษาที่นายจ้างหรือลูกจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้แทนของตนในการยื่นข้อเรียกร้องหรือเจรจาต่อรอง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสงบเรียบร้อยในองค์การแรงงาน และให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีดังนั้น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 17 จึงได้กำหนดเรื่อง การได้มาซึ่งที่ปรึกษา การจดทะเบียนที่ปรึกษา คุณสมบัติ จรรยาบรรณ และการพ้นจากการเป็นที่ปรึกษา ทังนี้เพื่อกำกับดูแลให้ที่ปรึกษาแรงงานมีคุณภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ดี
คุณสมบัติของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
• มีสัญชาติไทย
• มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป
• ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
• ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษา
• เป็นบุคคลที่เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
• ไม่เป็นบุคคลที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่จะพ้นสองปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา
• ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
2. มีเทคนิคและการใช้แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3. มีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop

Sign in to Google to save your progress. Learn more
กรุณาระบุคำนำหน้าชื่อ และ ชื่อ-นามสกุล  *
เบอร์โทรศัพท์   *
อีเมล *
หน่วยงาน *
ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี *
รายละเอียดการชำระเงิน

* การชำระเงิน*
(กรุณาชำระเงินก่อนเข้าอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน)

*เช็คสั่งจ่าย
"สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย"
"Employer's Confederation of Thai Trade and Industry"

*โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย"
ธนาคารกสิกรไทย สาขา หลังสวน
เลขที่บัญชี 082-2-49044-1
**เมื่อชำระแล้วรบกวนส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่สภาฯ เพื่อยืนยันการชำระเงิน ที่ Email: econ@econthai.com**

หมายเหตุ : สภาฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งสรรพกรที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 8(2) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2528

: ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ (2 เท่า) ตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ.2548

**รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสัมมนาวิชาการ สภาองค์การนายจ้างฯ (อีคอนไทย)
โทร. 02 -651-9182 - 3
Email : panisara@econthai.com , econ@econthai.com 

***หมายเหตุ ***
ในกรณีแจ้งยกเลิกการเข้าอบรม 
กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงวันอบรม
และทางสภาฯจะเรียกเก็บค่าดำเนินการ 50% 
ถ้าหลังจากนั้นทางสภาฯจะเรียกเก็บเต็ม 100% 
ของค่าอบรม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy