Thailand OpenData Startup Survey
ชื่อ - นามสกุลผู้ให้ข้อมูล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
e-mail *
Your answer
โทร *
Your answer
บริษัท/องค์กร (ภาษาไทย) *
Your answer
บริษัท/องค์กร (English) *
Your answer
website บริษัท/องค์กร *
หากไม่มีตอบว่า N/A
Your answer
Facebook บริษัท/องค์กร *
หากไม่มีตอบว่า N/A
Your answer
Twitter บริษัท/องค์กร *
หากไม่มีตอบว่า N/A
Your answer
ที่อยู่บริษัท *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
บริษัทก่อตั้งเมื่อปี (ค.ศ.) *
Your answer
ช่วยอธิบายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทท่าน *
ประมาณ 3-5 บรรทัด
Your answer
ประเภทบริษัท/องค์กร *
รูปแบบธุรกิจ *
Required
ธุรกิจของท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องใด *
ตอบได้มากว่า 1 คำตอบ
Required
หน่วยงานของท่านใช้ข้อมูล (Data) ประเภทใด *
Required
ท่านเคยใช้งานแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) หรือไม่ *
เช่น บนเว็บไซต์ data.go.th หรือเว็บไซต์หน่วยงานรัฐอื่น ๆ หรือ ฐานข้อมูลออนไลน์
ท่านคิดว่าข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) จะช่วยสนับสนุนงานหรือธุรกิจท่านในด้านใด *
Required
ท่านเคยใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ของหน่วยงานใด
บอกชื่อหน่วยงาน และ/หรือ เว็บไซต์แหล่งข้อมูล (Open Data) ที่ท่านใช้
Your answer
อุปสรรคที่พบในการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อมูลข้อมูลเปิดภาครัฐ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Social Technology Institute ,Changefusion. Report Abuse - Terms of Service