รายงานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โรงเรียนในสังกัด สพม.12

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย : การนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2556 มาตรวจสภาพและนำไปไว้ประจำห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสม ตามบริบทของโรงเรียน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question