การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กวัยฝัน ในศตวรรษที่ 21

ในวันที่ 26-27 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question