แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ครูสุรีย์พร ดวงชัยยา

รายวิชา การนำเสนอแบบหลายสื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครูผู้สอน ครูสุรีย์พร ดวงชัยยา
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question