แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562
แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (http://www.opsmoac.go.th/) โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อผู้ใช้บริการให้ได้ประโยชน์มากที่สุด คำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจมา ณ โอกาสนี้

คำชี้แจง : แบบสำรวจฯ มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กระทรวงฯ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1 : ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 อาชีพ *
1.4 วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
1.5 ความถี่ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ *
2 : ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
2.1 ความพึงพอใจด้านบริการด้านข้อมูล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1) ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน
2) ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
3) ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
4) ความน่าสนใจของข้อมูล
5) ข้อมูลที่นำเสนอมีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
2.2 ความพึงพอใจด้านรูปแบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1) ความสวยงาม ความทันสมัย และความน่าสนใจของเว็บไซต์
2) การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3) เมนูง่ายต่อการใช้งาน
4) สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
5) ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
6) ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
2.3 ความพึงพอใจในด้านการใช้งาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1) เว็บไซต์ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
2) มีความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
3) การตอบสนองของระบบ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
4) เว็บไซต์มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ
5) ลิงค์ที่เชื่อมโยงในเว็บไซต์ มีความถูกต้อง
2.4 ความพึงพอใจโดยภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมของเว็บไซต์ สป.กษ.
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service